O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Kontenery usług i abstrakcyjne punkty końcowe

W następnych trzech rozdziałach zostaną omówione szczegóły tego, co tworzy magistralę ESB. Zapewnia ona architekturę, która łączy w sobie wszystkie pojęcia opisane w poprzednich rozdziałach, oferując infrastrukturę obejmującą swoim zasięgiem rozbudowane przedsiębiorstwo i jeszcze więcej. Podstawowa definicja magistrali ESB udostępniona przez Gartner Inc. i omówiona w Rozdział 1. charakteryzuje ją jako złożoną z czterech następujących komponentów: oprogramowanie MOM (Message Oriented Middleware), usługi WWW, inteligentny routing oparty na treści i transformacja danych XML.

Rozszerzając definicję firmy Gartner, można podać bliższe szczegóły tych kluczowych komponentów.

  • Oprogramowanie MOM:

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required