O'Reilly logo

ESB. Magistrala usług korporacyjnych by David A Chappell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Protokoły, przesyłanie komunikatów, niestandardowe adaptery i usługi

W rozdziale zostanie opisane, jak magistrala ESB może rozszerzyć swój rdzeń w postaci oprogramowania MOM w celu zapewnienia elastyczności w protokołach niezbędnych do łączenia z aplikacjami w mało ingerujący i możliwy do zaadaptowania sposób za pośrednictwem procedur obsługi protokołów i wzorców przesyłania komunikatów. Obejmuje to objaśnienie tego, w jaki sposób przesyłanie komunikatów XML i SOAP może być integralną częścią strategii związanej z magistralą ESB, a jednocześnie być wystarczająco elastyczne, aby obsługiwać inne formaty danych, takie jak komunikaty EDI X12. W rozdziale przedstawiono również szczegóły integracji partnerów za pomocą magistrali ESB i przybliżono ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required