Dodatek C. Transceivery zewnętrzne

W tym dodatku opiszemy dwa zewnętrzne transceivery oraz interfejsy transceivera, które kiedyś były powszechnie używane, ale dziś nie są już sprzedawane. Są to kabel AUI i zewnętrzny transceiver MAU dla systemów 10 Mb/s oraz kabel MII i zewnętrzny PHY dla systemów 100 Mb/s. Urządzenia omówione w tym dodatku są przestarzałe i nie stosuje się ich w nowych instalacjach. Do opisania działania tych komponentów będziemy używać czasu teraźniejszego, ale należy pamiętać, że te informacje zostały zamieszczone wyłącznie w celu zapewnienia kompletności opisu.

Kabel AUI (ang. attachment unit interface), zwany także kablem transceivera, został opracowany jako część pierwotnego systemu Ethernet 10 Mb/s. Dla Ethernetu 10 Mb/s ...

Get Ethernet. Biblia administratora now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.