O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik

Book Description

Excel 2007. Nieoficjalny podręcznik ma wypełniać lukę w obszarze wszechstronnych omówień tego popularnego programu.

Table of Contents

 1. Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik
 2. Nieoficjalna czołówka
  1. O autorze
  2. O zespole
  3. Podziękowania
  4. Seria Nieoficjalny podręcznik
 3. Wstęp
  1. Co można zrobić w Excelu?
  2. Nowa twarz Excela
   1. Wstążka
   2. Używanie wstążki z klawiatury
   3. Nagłówek Office
   4. Pasek narzędzi Szybki dostęp
  3. Nowe funkcje Excela
  4. O tej książce
   1. O organizacji
   2. O/tych/ukośnikach
    1. Zakładki kontekstowe
    2. Przyciski rozwijane
    3. Przyciski uruchamiające okna dialogowe
    4. Zwykłe menu
   3. Skróty klawiatury
   4. Klikanie
 4. I. Podstawowe informacje o arkuszach
  1. 1. Tworzenie arkuszy i poruszanie się po nich
   1. Tworzenie podstawowego arkusza
    1. Tworzenie nowego arkusza
    2. Wstawianie tytułów w kolumnach
    3. Wpisywanie danych
   2. Edytowanie danych
   3. Poruszanie się po Excelu
    1. Zakładki na wstążce
    2. Pasek formuły
    3. Pasek stanu
    4. Opcje programu Excel
   4. Zapisywanie plików
    1. Format pliku Excela 2007
    2. Zapisywanie arkuszy w starszych formatach
     1. Tryb zgodności
     2. Sprawdzanie zgodności
    3. Zapisywanie skoroszytu w formacie PDF
    4. Zapisywanie skoroszytu przy użyciu hasła
    5. Odzyskiwanie danych po katastrofie
   5. Otwieranie plików
    1. Różne metody otwierania plików
    2. Otwieranie kilku skoroszytów jednocześnie
  2. 2. Wprowadzanie danych do arkusza
   1. Wprowadzanie różnych typów danych
    1. Kontrolowanie typów danych
     1. Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format tekstu
     2. Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format liczb
     3. Jak Excel decyduje o tym, że dane mają format daty lub czasu
   2. Metody szybkiego wpisywania danych
    1. Autouzupełnianie
    2. Autokorekta
    3. Autowypełnianie
     1. Niestandardowe listy Autowypełniania
    4. Autodopasowanie
    5. Cofnij i Wykonaj ponownie
  3. 3. Przemieszczanie danych w obrębie arkusza
   1. Zaznaczanie komórek
    1. Zaznaczanie ciągłych obszarów
    2. Zaznaczanie nieciągłych obszarów
    3. Automatyczne zaznaczanie danych
    4. Zaznaczanie komórek przy użyciu klawiatury
   2. Przemieszczanie komórek
    1. Proste operacje wytnij-i-wklej oraz kopiuj-i-wklej
    2. Metoda przeciągnij-i-upuść
    3. Schowek
    4. Wklejanie specjalne
   3. Dodawanie i przesuwanie kolumn i wierszy
    1. Wstawianie kolumn
    2. Wstawianie wierszy
    3. Wstawianie skopiowanych lub wyciętych komórek
    4. Usuwanie kolumn i wierszy
  4. 4. Zarządzanie arkuszami i skoroszytami
   1. Arkusze i skoroszyty
    1. Dodawanie, usuwanie i ukrywanie arkuszy
    2. Nadawanie arkuszom nazw i zmiana ich układu w skoroszycie
    3. Grupowanie arkuszy
     1. Przemieszczanie, kopiowanie, usuwanie i ukrywanie zgrupowanych arkuszy
     2. Formatowanie komórek, kolumn i wierszy w zgrupowanych arkuszach
     3. Wpisywanie danych lub zmiana komórek w zgrupowanych arkuszach
     4. Wycinanie, kopiowanie i wklejanie komórek w zgrupowanych arkuszach
     5. Określanie opcji drukowania i wyświetlania w zgrupowanych arkuszach
    4. Przenoszenie arkuszy między skoroszytami
   2. Znajdź i zamień
    1. Podstawowa funkcja Znajdź
    2. Znajdź wszystko
    3. Wyszukiwanie zaawansowane
    4. Znajdowanie sformatowanych komórek
    5. Znajdowanie i zamiana wartości
   3. Sprawdzanie pisowni
    1. Opcje sprawdzania pisowni
  5. 5. Formatowanie komórek
   1. Formatowanie wartości komórek
    1. Formatowanie liczb
     1. Ogólne
     2. Liczbowe
     3. Walutowe
     4. Księgowe
     5. Procentowe
     6. Ułamkowe
     7. Naukowe
     8. Tekstowe
    2. Formatowanie dat i godzin
    3. Specjalne formatowanie specjalnych liczb
    4. Formaty niestandardowe
     1. Tworzenie formatu niestandardowego
     2. Kody niestandardowych łańcuchów formatów
     3. Łańcuchy formatów daty i czasu
     4. Łańcuchy formatów liczb
     5. Łańcuchy formatów tekstu
   2. Formatowanie wyglądu komórek
    1. Wyrównanie i orientacja
    2. Czcionki i kolory
     1. Znaki specjalne
    3. Obramowanie i wypełnienia
    4. Ręczne rysowanie obramowania
  6. 6. Sprytne metody formatowania
   1. Malarz formatów
   2. Style i motywy
    1. Style niestandardowe
    2. Modyfikowanie stylów
    3. Przenoszenie stylów między skoroszytami
    4. Motywy: pakiety stylów
     1. Czcionki
     2. Kolory
     3. Efekty
    5. Modyfikowanie motywów
   3. Formatowanie warunkowe
    1. Podstawy formatowania warunkowego
    2. Wyróżnianie konkretnych wartości
    3. Paski danych
    4. Skale kolorów
    5. Zestawy ikon
    6. Dostosowywanie reguł formatowania
     1. Dostosowywanie pasków danych
     2. Dostosowywanie skali kolorów
     3. Dostosowywanie zestawów ikon
    7. Używanie większej liczby reguł
  7. 7. Oglądanie i drukowanie arkuszy
   1. Kontrolowanie widoku
    1. Powiększanie
    2. Jednoczesne oglądanie odległych części arkusza
    3. Blokowanie kolumn lub wierszy
    4. Ukrywanie danych
    5. Zapisywanie ustawień widoku
    6. Jednoczesne oglądanie wielu skoroszytów
   2. Drukowanie
    1. Jak wydrukować plik Excela?
    2. Szybkie drukowanie
    3. Podgląd wydruku
    4. Tworzenie nagłówków i stopek
    5. Dostosowywanie ustawień wydruku
     1. Marginesy
     2. Rozmiar i orientacja papieru
     3. Ustawienia arkusza
   3. Kontrola stronicowania
    1. Znaki podziału strony
    2. Skalowanie
    3. Podgląd podziału stron — widok „z lotu ptaka”
 5. II. Formuły i funkcje
  1. 8. Konstruowanie prostych formuł
   1. Tworzenie prostej formuły
    1. Kolejność działań w Excelu
    2. Odwołania do komórek
    3. Jak Excel formatuje komórki, które zawierają odwołania?
    4. Funkcje
     1. Użycie funkcji wewnątrz formuły
     2. Używanie w funkcji odwołań do komórek
     3. Używanie w funkcji zakresów komórek
    5. Błędy w formułach
    6. Operatory logiczne
   2. Szybkie konstruowanie formuł
    1. Tworzenie formuł z wykorzystaniem myszy
    2. Edytowanie formuł z wykorzystaniem myszy
    3. Zakładka Formuły
    4. Używanie przycisku Wstaw funkcję
   3. Kopiowanie formuł
    1. Odwołania bezwzględne
    2. Odwołania mieszane
    3. Odwołania do innych arkuszy i skoroszytów
     1. Uaktualnianie formuł odwołujących się do innych skoroszytów
  2. 9. Funkcje matematyczne i statystyczne
   1. Zaokrąglanie liczb
    1. ZAOKR(), ZAOKR.DÓŁ() i ZAOKR.GÓRA() — zaokrąglanie liczb
    2. MROUND(), ZAOKR.W.GÓRĘ() i ZAOKR.W.DÓŁ() — kolejne funkcje zaokrąglające
    3. ZAOKR.DO.CAŁK() i LICZBA.CAŁK() — odcinanie części ułamkowej
    4. ZAOKR.DO.PARZ() i ZAOKR.DO.NPARZ() — zaokrąglanie do parzystych lub nieparzystych wartości
   2. Grupy liczb
    1. SUMA() — sumowanie liczb
    2. ILE.LICZB(), ILE.NIEPUSTYCH() oraz LICZ.PUSTE() — zliczanie pozycji listy
    3. MAX() i MIN() — znajdowanie wartości maksymalnej i minimalnej
    4. MAX.K(), MIN.K() i POZYCJA() — ranking liczb
    5. ŚREDNIA() i MEDIANA() — wyznaczanie średniej lub mediany
    6. WYST.NAJCZĘŚCIEJ() — znajdowanie liczb najczęściej występujących na liście
    7. PERCENTYL() i PROCENT.POZYCJA() — zaawansowany ranking wartości
    8. CZĘSTOŚĆ() — identyfikowanie kategorii, do której należy liczba
   3. Ogólne funkcje matematyczne
    1. ILOCZYN(), SILNIA(), POTĘGA() i PIERWIASTEK() — iloczyny, silnie, potęgi i pierwiastki kwadratowe
    2. QUOTIENT() i MOD() — dzielenie z resztą
    3. MODUŁ.LICZBY() i ZNAK.LICZBY() — wartość bezwzględna i sprawdzanie znaku liczby
    4. LOS() i RANDBETWEEN() — generowanie liczb losowych
    5. GCD() i LCM() — największy wspólny dzielnik i najmniejsza wspólna wielokrotność
    6. KOMBINACJE() i PERMUTACJE() — obliczanie kombinacji i permutacji
   4. Trygonometria i zaawansowana matematyka
   5. Zaawansowana statystyka
  3. 10. Funkcje finansowe
   1. Świat finansów
   2. Funkcje finansowe
    1. FV() — wartość przyszła
    2. PV() — wartość bieżąca
    3. PMT(), PPMT() i IPMT() — wyznaczanie kwoty i liczby rat
    4. NPER() — ustalanie liczby rat potrzebnych do spłaty pożyczki albo osiągnięcia celu inwestycyjnego
    5. RATE() — ustalanie stopy procentowej niezbędnej do osiągnięcia wartości przyszłej
    6. NPV() i IRR() — wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu
   3. Amortyzacja
   4. Inne funkcje finansowe
  4. 11. Manipulowanie datami, godzinami i tekstem
   1. Manipulowanie tekstem
    1. ZŁĄCZ.TEKSTY() — łączenie ciągów tekstu
    2. LEWY(), FRAGMENT.TEKSTU() i PRAWY() — kopiowanie części tekstu
    3. DŁ(), ZNAJDŹ() i SZUKAJ.TEKST() — zliczanie oraz wyszukiwanie znaków w ciągu
    4. LITERY.WIELKIE(), LITERY.MAŁE() i Z.WIELKIEJ.LITERY() — zmiana wielkości liter
    5. USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY() i OCZYŚĆ() — usuwanie niepożądanych spacji i znaków niedrukowalnych
    6. PODSTAW() — zastępowanie sekwencji znaków
    7. TEKST(), WARTOŚĆ(), ZAOKR.DO.TEKST() i KWOTA() — przekształcanie tekstu w liczby i vice versa
    8. Inne funkcje tekstowe
   2. Manipulowanie datami i godzinami
   3. Obliczenia na datach i godzinach
    1. Używanie dat i godzin w zwykłych funkcjach
   4. Funkcje operujące na datach i godzinach
    1. DZIŚ() i TERAZ() — wstawianie bieżącej daty i godziny
    2. DATA() i CZAS() — daty i godziny w obliczeniach
    3. DZIEŃ(), MIESIĄC() i ROK() — więcej obliczeń na datach
    4. GODZINA(), MINUTA(), SEKUNDA() — więcej obliczeń związanych z czasem
    5. DZIEŃ.TYG() — ustalanie dnia tygodnia
    6. DATA.RÓŻNICA() — obliczanie różnicy między datami
    7. DATA.WARTOŚĆ() i CZAS.WARTOŚĆ() — przekształcanie dat i godzin w numery seryjne
    8. DNI.360() — ustalanie liczby dni między dwiema datami
    9. EDATE() — obliczanie przyszłych dat
    10. YEARFRAC() — obliczanie, ile procent roku stanowi czas między dwiema datami
    11. EOMONTH() — znajdowanie ostatniego dnia dowolnego miesiąca
    12. NETWORKDAYS() — ustalanie liczby dni roboczych
    13. WORKDAY() — ustalanie daty oddalonej o określoną liczbę dni roboczych
    14. WEEKNUM() — obliczanie tygodnia, w którym przypada data
  5. 12. Funkcje wyszukiwawcze, referencyjne i informacyjne
   1. Podstawowe wyszukiwanie
    1. WYSZUKAJ.PIONOWO() — wyszukiwanie pionowe
    2. WYSZUKAJ.POZIOMO() — wyszukiwanie poziome
   2. Zaawansowane wyszukiwanie
    1. PODAJ.POZYCJĘ() — znajdowanie pozycji elementu w określonym zakresie
    2. INDEKS() — pobieranie wartości z komórki
    3. Wyszukiwanie „w lewo”
    4. Podwójne wyszukiwanie
    5. Kreator odnośników
    6. PRZESUNIĘCIE() — modyfikowanie odwołań do komórek
    7. Inne funkcje referencyjne i wyszukiwawcze
    8. ADR.POŚR() i ADRES() — praca z odwołaniami zapisanymi w postaci tekstu
    9. TRANSPONUJ() — zmiana wierszy w kolumny i odwrotnie
   3. Funkcje informacyjne
    1. Funkcje „CZY” — sprawdzanie wartości przechowywanej w komórce
    2. TYP() i NR.BŁĘDU() — ustalanie typu danych i typu błędu
    3. INFO() i KOMÓRKA() — gromadzenie informacji o komputerze i o komórkach arkusza
   4. Samouczek — szybkie wystawianie faktur na podstawie katalogu produktów
  6. 13. Pisanie zaawansowanych formuł i usuwanie z nich błędów
   1. Warunki w formułach
    1. JEŻELI() — konstruowanie formuł warunkowych
    2. LICZ.JEŻELI() — zliczanie komórek spełniających określone kryterium
    3. SUMA.JEŻELI() — dodawanie komórek spełniających określone kryterium
    4. LICZ.WARUNKI() I SUMA.WARUNKÓW() — zliczanie i sumowanie przy użyciu wielu kryteriów
   2. Opisowe nazwy odwołań
    1. Tworzenie i używanie nazwanego zakresu
    2. Tworzenie nieco bardziej inteligentnych zakresów nazwanych
    3. Nadawanie nazw formułom i stałym
    4. Zarządzanie nazwanymi zakresami
    5. Automatyczne tworzenie nazwanych zakresów
    6. Stosowanie nazw w istniejących formułach
   3. Zmienne tabele danych
    1. Tworzenie tabeli danych z jedną zmienną
    2. Tworzenie tabeli danych z dwiema zmiennymi
   4. Kontrolowanie przeliczania
   5. Poprawianie błędów w formułach
    1. Krokowe obliczanie formuł
    2. Śledzenie poprzedników i zależności
    3. Sprawdzanie błędów
 6. III. Porządkowanie danych w arkuszach
  1. 14. Tabele: łatwe zarządzanie listami
   1. Podstawowe informacje na temat tabel
    1. Tworzenie tabeli
    2. Formatowanie tabeli
    3. Edytowanie tabeli
    4. Zaznaczanie części tabeli
   2. Sortowanie i filtrowanie tabeli
    1. Stosowanie prostego porządku sortowania
    2. Sortowanie z wykorzystaniem wielu kryteriów
    3. Sortowanie według kolorów
    4. Filtrowanie przy użyciu list wartości
    5. Tworzenie bardziej zaawansowanych filtrów
     1. Filtrowanie dat
     2. Filtrowanie liczb
     3. Filtrowanie tekstu
   3. Uwzględnianie zduplikowanych wierszy
    1. Wyróżnianie duplikatów
    2. Automatyczne usuwanie duplikatów
   4. Przeprowadzanie obliczeń w tabeli
    1. Obliczenia dynamiczne
    2. Nazwy kolumn
    3. Nazwy tabel
    4. Wiersz sumy
    5. Funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE()
    6. Funkcje bazy danych
  2. 15. Grupowanie danych i tworzenie konspektów
   1. Podstawy grupowania danych
    1. Tworzenie grupy
    2. Zagnieżdżanie grup
    3. Podsumowywanie danych
    4. Łączenie danych pochodzących z wielu tabel
   2. Sztuczki pozwalające na oszczędzanie czasu przy grupowaniu
    1. Autokonspekt
    2. Automatyczne tworzenie sum częściowych
  3. 16. Szablony
   1. Zasada działania szablonów
   2. Tworzenie nowego skoroszytu na podstawie szablonu
    1. Pobieranie szablonów. Metoda 1.: okno dialogowe Nowy skoroszyt
    2. Pobieranie szablonów. Metoda 2.: witryna internetowa Office Online
   3. Tworzenie szablonów
    1. Zasada działania szablonów niestandardowych
    2. Tworzenie własnego szablonu
    3. Udostępnianie szablonów innym użytkownikom
 7. IV. Wykresy i grafika
  1. 17. Tworzenie prostych wykresów
   1. Podstawowe informacje o wykresach
    1. Wykresy osadzone i samodzielne
    2. Tworzenie wykresów przy użyciu wstążki
    3. Zakładki sekcji Narzędzia wykresów wstążki
   2. Podstawowe działania na wykresach
    1. Przesuwanie i zmiana rozmiaru wykresu
    2. Tworzenie samodzielnego wykresu
    3. Edytowanie danych i dodawanie ich do wykresu
    4. Zmiana typu wykresu
    5. Drukowanie wykresów
     1. Wykresy osadzone
     2. Samodzielne wykresy
   3. Tworzenie wykresów w praktyce
    1. Wykresy z wieloma seriami liczb
    2. Określanie danych występujących na osi X
    3. Dane używające skali dat lub czasu
    4. Nieciągłe zakresy danych używanych przez wykresy
    5. Zmiana kolejności serii danych
    6. Zmiana sposobu prezentacji pustych wartości
   4. Typy wykresów
    1. Kolumnowy
    2. Słupkowy
    3. Liniowy
    4. Kołowy
    5. Warstwowy
    6. XY (punktowy)
    7. Giełdowy
    8. Powierzchniowy
    9. Pierścieniowy
    10. Bąbelkowy
    11. Radarowy
  2. 18. Formatowanie i udoskonalanie wykresów
   1. Style i układy wykresów
    1. Style wykresów
    2. Układy wykresów
   2. Dodawanie elementów wykresu
    1. Dodawanie tytułów
    2. Dodawanie legendy
    3. Dodawanie etykiet do serii danych
    4. Dodawanie indywidualnych etykiet danych
    5. Dodawanie tabeli danych
   3. Manipulowanie elementami wykresu
   4. Formatowanie elementów wykresu
    1. Kolorowanie tła
    2. Wymyślne wypełnienia
     1. Gradient
     2. Tekstura
     3. Obraz
    3. Efektowne obramowania i linie
    4. Formatowanie serii danych i punktów danych
    5. Wielokrotne używanie ulubionych wykresów przy użyciu szablonów
   5. Udoskonalanie wykresów
    1. Kontrolowanie skali wykresu
    2. Dodawanie linii trendu
    3. Dodawanie słupków błędów do wykresów przedstawiających dane naukowe
    4. Formatowanie wykresów trójwymiarowych
    5. Zmiana kształtu trójwymiarowych kolumn
   6. Zaawansowane możliwości wykresów
    1. Rozsunięte fragmenty wykresu kołowego
    2. Grupowanie fragmentów wykresu kołowego
    3. Przerwy, szerokości i nakładki w wykresach kolumnowych
    4. Tworzenie kombinacji wykresów
  3. 19. Wstawianie grafiki
   1. Dodawanie obrazów do arkusza
    1. Wstawianie obrazu
    2. Umiejscowienie i zmiana rozmiaru obrazka
    3. Retuszowanie obrazu
    4. Kompresja obrazów
    5. Przycinanie i zmiana kształtu obrazów
    6. Obramowania, efekty i style obrazu
   2. Biblioteka clipartów Excela
   3. Rysowanie kształtów
    1. Rysowanie kształtu
    2. Dodawanie tekstu do kształtu
    3. Zaznaczanie i rozmieszczanie kształtów
    4. Łączenie kształtów
    5. SmartArt
 8. V. Zaawansowane techniki analizy danych
  1. 20. Scenariusze i wyszukiwanie ukierunkowane na cel
   1. Korzystanie ze scenariuszy
    1. Tworzenie nowego scenariusza
    2. Zarządzanie scenariuszami
    3. Tworzenie raportu podsumowania
   2. Korzystanie z narzędzia Szukaj wyniku
    1. Wyszukiwanie ukierunkowane na cel wykorzystujące złożone równania
   3. Solver
    1. Zrozumienie działania Solvera
    2. Definiowanie problemu w Solverze
    3. Zaawansowane rozwiązania Solvera
    4. Zapisywanie modeli Solvera
    5. Konfigurowanie Solvera
  2. 21. Tabele przestawne
   1. Nowe spojrzenie na tabele podsumowujące
    1. Życie bez tabel przestawnych
    2. Życie z tabelami przestawnymi
   2. Tworzenie tabel przestawnych
    1. Przygotowywanie tabeli przestawnej
    2. Regiony tabeli przestawnej
    3. Układanie tabeli przestawnej
    4. Formatowanie tabeli przestawnej
    5. Zmiana układu tabeli przestawnej
   3. Wielopoziomowe tabele przestawne
    1. Ukrywanie i pokazywanie szczegółów
   4. Dostosowywanie sposobu wykonywania obliczeń w tabeli przestawnej
    1. Zmiana typu wykonywanych obliczeń
    2. Dodawanie pola obliczeniowego
   5. Filtrowanie tabel przestawnych
    1. Filtr raportu
    2. Filtrowanie grup
   6. Tworzenie wykresów przestawnych
    1. Tworzenie wykresu przestawnego
    2. Manipulowanie wykresem przestawnym
 9. VI. Współużytkowanie danych
  1. 22. Zabezpieczanie skoroszytów
   1. Zabezpieczenia w Excelu
   2. Kontrola poprawności danych
    1. Ustawienia
    2. Komunikat wejściowy
    3. Alert o błędzie
    4. Sprawdzanie poprawności danych z wykorzystaniem formuł i odwołań do komórek
    5. Sprawdzanie poprawności danych z wykorzystaniem list
   3. Zablokowane i ukryte komórki
    1. Ustawianie ochrony arkusza kalkulacyjnego
    2. Ochrona całego skoroszytu
    3. Zabezpieczanie zakresów komórek (przy użyciu dodatkowych haseł)
    4. Zezwalanie użytkownikom systemu Windows na edytowanie zakresu
  2. 23. Współpraca między skoroszytami
   1. Przygotowanie skoroszytu
    1. Właściwości dokumentu
    2. Dystrybucja dokumentu
   2. Dodawanie komentarzy
    1. Wstawianie komentarza
    2. Wyświetlanie i ukrywanie komentarzy
    3. Ulepszanie komentarzy
    4. Przeglądanie komentarzy
    5. Drukowanie komentarzy
   3. Śledzenie zmian
    1. Włączanie śledzenia zmian
    2. Działanie Dziennika śledzenia zmian
    3. Wyróżnianie zmian
    4. Analiza Dziennika śledzenia zmian
    5. Akceptowanie i odrzucanie zmian
    6. Scalanie w jednym skoroszycie zmian dokonanych w kilku skoroszytach
   4. Udostępnianie skoroszytów
    1. Równoczesne próby uzyskania dostępu do nieudostępnionego skoroszytu
    2. Włączanie mechanizmu udostępniania pliku
    3. Działanie mechanizmu udostępniania skoroszytów
  3. 24. Zapytania do baz danych i plików XML
   1. Excel i bazy danych
    1. Nawiązywanie połączenia z bazą danych Access
    2. Odświeżanie danych
    3. Bezpieczeństwo źródła danych
    4. Nawiązywanie połączenia z bazą danych SQL Server
    5. Ponowne wykorzystanie połączenia danych
   2. Podstawowe informacje o języku XML
    1. Czym naprawdę jest XML?
    2. Trzy reguły języka XML
     1. Prolog
     2. Elementy
     3. Zagnieżdżanie
    3. Pliki i schematy XML
   3. Excel i XML
    1. Mapowanie prostego dokumentu
    2. Importowanie i eksportowanie danych XML
    3. Mapowanie list
    4. Korzyści z mapowania danych XML
  4. 25. Wymiana danych z innymi programami
   1. Udostępnianie informacji w systemie Windows
   2. Osadzanie i łączenie obiektów
    1. Eksportowanie wykresów z Excela
    2. Edycja obiektu dołączonego
    3. Edycja obiektu osadzonego
    4. Importowanie obiektów do Excela
   3. Transfer danych
    1. Eksportowanie tabel z danymi
    2. Importowanie tabel z danymi
    3. Importowanie plików tekstowych
  5. 26. Podłączanie arkuszy do sieci WWW
   1. Publikowanie arkuszy w sieci WWW
    1. Zapisywanie pliku HTML
   2. Wykonywanie kwerend sieci
    1. Ograniczenia kwerend sieci
    2. Tworzenie kwerendy sieci
    3. Poszukiwanie — alternatywa dla kwerendy sieci
   3. Używanie hiperłączy
    1. Dodawanie hiperłącza do strony WWW lub dokumentu
    2. Dodawanie hiperłącza wskazującego na lokalizację w arkuszu
    3. Funkcja HIPERŁĄCZE() — samodzielne tworzenie łącza
 10. VII. Programowanie Excela
  1. 27. Automatyzacja zadań za pomocą makr
   1. Podstawowe informacje o makrach
    1. Skoroszyty z zablokowanymi i udostępnionymi makrami
   2. Rejestrator makr
    1. Rejestrowanie względne i bezwzględne
    2. Gdzie mieszkają makra
    3. Rejestrowanie makra
    4. Odtwarzanie makra
   3. Makra i kwestie bezpieczeństwa
    1. Centrum zaufania
    2. Ustawianie zaufanej lokalizacji
   4. Tworzenie praktycznych makr
    1. Wstawianie nagłówka
    2. Naprzemienne formatowanie wierszy
    3. Zadanie łączone
    4. Dodawanie polecenia wywołującego makro do paska narzędzi Szybkie uruchamianie
    5. Dołączanie makra do przycisku znajdującego się w arkuszu kalkulacyjnym
  2. 28. Programowanie arkuszy kalkulacyjnych przy użyciu języka VBA
   1. Edytor języka Visual Basic
    1. Okno projektu
    2. Moduły i makra
    3. Szukanie i przenoszenie makr
    4. Debugowanie makra
   2. Analiza kodu makra
    1. Anatomia makra
    2. Podstawowe zagadnienia dotyczące obiektów
    3. Używanie właściwości i metod
    4. Polowanie na obiekty
   3. Zgłębianie tajników języka VBA
    1. Wprowadzanie tekstu do bieżącej komórki
    2. Przechodzenie do innych komórek
    3. Edytowanie określonych komórek
    4. Formatowanie komórek
    5. Używanie zmiennych
    6. Podejmowanie decyzji
    7. Powtarzanie czynności za pomocą pętli
    8. Tworzenie funkcji niestandardowych
 11. VIII. Dodatek
  1. A. Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp
   1. Pasek narzędzi Szybki dostęp
    1. Dodawanie przycisków
    2. Dostosowywanie konkretnych skoroszytów
 12. Indeks
 13. Kolofon
 14. Copyright