O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

W nowym dokumencie Flasha utwórz grafikę, a następnie przekonwertuj ją na co najmniej jeden symbol graficzny. Tak utworzone symbole wykorzystaj do przygotowania układu graficznego; skorzystaj z techniki zamiany symboli, aby wymienić jeden symbol na inny. Poeksperymentuj z modyfikowaniem kolorów i przekształceń poszczególnych instancji symboli.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required