O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Zaimportuj wiele różnych obrazów bitmapowych do dokumentu Flasha i przećwicz ich podmianę i uaktualnianie.

Zaimportuj do Flasha plik Photoshopa lub Illustratora i przećwicz łączenie warstw, tak aby utworzyć różne kombinacje edytowalnych obrazów. Poeksperymentuj z poleceniem Importuj na stół montażowy, aby sprawdzić, jak na warstwach Flasha i klatkach kluczowych można rozmieszczać zawartość importowanych warstw.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required