O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Utwórz nowy pusty dokument Flasha. Z menu Plik wybierz polecenie Nowy, a następnie w oknie dialogowym zaznacz pozycje Plik Flash (ActionScript 3.0). Na osi czasu przygotuj prostą automatyczną animację ruchu dowolnego elementu graficznego. W ostatniej klatce dodaj operacje zatrzymania, zapętlenia i odtwarzania od określonych miejsc na osi czasu. Utwórz co najmniej dwie klatki kluczowe i przypisz im etykiety. Zmodyfikuj skrypt z ostatniej klatki, by za pomocą operacji gotoAndPlay() przechodził do zdefiniowanych etykiet.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required