O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

Wykorzystaj techniki omówione w tej lekcji do zaimportowania utworu w formacie .mp3 i umieszczenia go we własnym filmie Flasha. Poeksperymentuj z różnymi ustawieniami powtarzania i zapętlania dźwięku, by sprawdzić, jakie ustawienia są najlepsze dla dźwięku, z którym pracujesz. Zaprojektuj przycisk wyciszający, korzystający z funkcji stopAllSounds(). Wyniki pracy sprawdź na podglądzie filmu, by zobaczyć to samo co przyszły odbiorca.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required