O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

  1. Otwórz plik latarnia.fla, znajdujący się w folderze fllekcja15, i na warstwie Operacje dodaj funkcję fscommand(), tak by film został wyświetlony na pełnym ekranie. Opublikuj plik jako projektor.

  2. Otwórz plik logo.fla, znajdujący się w folderze fllekcja15, i opublikuj go jako film Flasha osadzony w dokumencie HTML. Wypróbuj różne ustawienia jakości JPEG, aby zobaczyć różnice w rozmiarze generowanego pliku .swf.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required