O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ćwiczenia z krzywymi

Zanim zaczniesz tworzyć kształty złożone z krzywych, poćwiczysz w pustym dokumencie. Nie zamykaj dokumentu z żaglówką, ponieważ powrócisz do niego po wykonaniu prostych ćwiczeń z rysowania krzywych za pomocą narzędzia Pióro.

  1. Z menu Plik wybierz polecenie Przeglądaj, przejdź do folderu fllekcja03 i dwukrotnie kliknij plik krzywe.fla.

    image with no caption

    Zawartość dokumentu krzywe.fla

  2. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisz jako w polu Nazwa pliku wpisz krzywe_roboczy.fla. Upewnij się, że plik zostanie zapisany w folderze fllekcja03, a format pliku to Dokument Flash CS3. Kliknij przycisk Zapisz.

    Notatka

    W tej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required