O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Podstawy klipów filmowych

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • korzystanie z klipów filmowych,

  • tworzenie i edytowanie klipów oraz wielokrotne ich używanie,

  • stosowanie nazw instancji,

  • zagnieżdżanie klipów filmowych,

  • wyświetlanie animacji klipów filmowych.

Gdy animacje stają się bardziej złożone i skomplikowane, okazuje się, że bardzo trudno zarządzać nimi na jednej osi czasu. Symbole klipów filmowych umożliwiają rozbicie złożonej animacji na mniejsze fragmenty, którymi można indywidualnie manipulować.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required