O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Praca z wideo

image with no caption

Tematyka lekcji:

  • stosowanie podstawowych zasad obowiązujących w pracy z wideo we Flashu,

  • korzystanie z kreatora importowania wideo oraz konwertowanie plików wideo,

  • sterowanie odtwarzaniem wideo na osi czasu.

Gdy tworzysz prezentacje, strony internetowe czy animacje, filmy wideo pomagają podnieść jakość i efektywność projektów, dostarczając oglądającym wspaniałych i głębokich przeżyć. Flash od dawna umożliwiał pracę z wideo, ale w wersji Flash CS3 Professional możliwości te zostały rozszerzone, sprawiając, że jest to jeszcze lepsza platforma dostarczająca zawartość wideo w internecie.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required