O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatkowe metody synchronizacji — Uruchom i Zatrzymaj

Zapewne zauważyłeś, że korzystanie z przycisków Dalej i Wstecz zatrzymuje odtwarzanie tła muzycznego. Jest to spowodowane tym, że oba przyciski zawierają polecenie stopAllSounds(), które zatrzymuje odtwarzanie wszystkich dźwięków w filmie. W kolejnych ćwiczeniach dowiesz się, jak zatrzymywać tylko wybrane ścieżki dźwiękowe, w tym przypadku głos lektora, bez potrzeby zatrzymywania pozostałych.

Poza ustawieniem Zdarzenie i Strumień w polu Synch. można ustawić jeszcze dwie metody synchronizacji: Uruchom i Zatrzymaj. Dzięki tym opcjom możliwe jest precyzyjne sterowanie odtwarzaniem wybranych dźwięków umieszczonych w filmie. Skorzystasz z nich teraz, aby dokończyć projekt pokazu slajdów.

Uruchamianie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required