O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatkowe źródła wiedzy

Książki z serii „Multimedialny trener” wykraczają poza zwykłe podręczniki. Możesz kontynuować naukę za pośrednictwem internetu, korzystając z filmów instruktażowych oraz biorąc udział w seminariach i konferencjach.

Seria filmów instruktażowych

Wiedzę na temat programów wchodzących w skład pakietu Adobe Creative Suite 3 możesz poszerzyć, korzystając z filmów należących do serii „Multimedialny trener” (ang. Dynamic Learning). Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronach agitraining.com i oreilly.com.

Konferencje i seminaria

Autorzy książki często prowadzą seminaria i wygłaszają referaty na konferencjach, takich jak coroczna konferencja CRES. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required