O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie do banera grafiki i tekstu

Skoro ukończyłeś pracę nad tłem, możesz się teraz zająć przygotowaniem tekstu nagłówka i grafiki, które mają reklamować wyprzedaż. Elementem graficznym będzie rysunek bałwana, który dodałeś do biblioteki w jednym z wcześniejszych ćwiczeń. W celu dodania napisu posłużysz się narzędziem Tekst oraz technikami, które zostały omówione w Rozdział 3.

  1. Z panelu Biblioteka przeciągnij symbol Bałwan i umieść jego instancję z prawej strony stołu montażowego.

  2. Jeżeli panel Właściwości nie jest widoczny, otwórz go, wciskając klawisze Ctrl+F3 (Windows) lub Command+F3 (Mac OS). Kliknij ikonę kłódki () znajdującą się obok pól ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required