O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie drugiej animacji

Teraz, kiedy samolot już startuje, możesz zająć się kolejną animacją, dzięki której samolot zbliży się do oglądającego. Wymaga to dodania kolejnej animacji tuż po tej, którą przed chwilą utworzyłeś.

  1. W 31. klatce, bezpośrednio za animacją, wstaw nową klatkę kluczową. W 60. klatce wstaw kolejną klatkę kluczową.

  2. W 60. klatce zaznacz instancję klipu filmowego samolotu; w panelu Właściwości znajdują się pola zawierające wysokość i szerokość instancji.

  3. Upewnij się, że pole Ogranicz jest zaznaczone (zamknięta kłódka obok pól Sz i W), a następnie powiększ samolot, wpisując w polu Sz wartość 400.

    image with no caption

    Zmień wielkość samolotu

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required