O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodawanie obrysu do tekstu

Domyślnie tekst posiada wypełnienie bez obrysu. Aby dodać obrys, należy najpierw na tekście wykonać polecenie Rozdziel. W celu przetestowania tej funkcji utworzysz nowy dokument z dwiema literami.

  1. Z menu Plik wybierz polecenie Przeglądaj, aby uruchomić program Adobe Bridge. Przejdź do folderu fllekcja03 i dwukrotnie kliknij plik fl0303_gotowe.fla. Zostanie otwarty dokument zawierający słowo „GO”.

    image with no caption

    Efekt końcowy

  2. Plik możesz zostawić otwarty, aby służył jako rysunek wzorcowy, lub zamknąć go, wybierając z menu Plik polecenie Zamknij.

  3. Z menu Plik wybierz polecenie Nowy. Pojawi się okno dialogowe Nowy dokument. Zaznacz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required