O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Edytowanie dźwięków

Jeżeli zajdzie potrzeba zmodyfikowania zaimportowanego dźwięku, możesz skorzystać z przydatnych narzędzi Flasha. Pozwalają one na prostą edycję, dodawanie efektów i modyfikowanie dźwięku. Będziesz miał okazję poznać te narzędzia, dodając do pokazu slajdów zapętlone tło muzyczne.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required