O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Importowanie grafiki rastrowej

Zaimportujesz teraz do Flasha grafikę. Do Flasha CS3 Professional możesz zaimportować wiele typów plików graficznych, włączając w to pliki programu Photoshop, a także popularne formaty: JPG, GIF, TIF i wiele innych.

  1. Z menu Plik wybierz polecenie Nowy; pojawi się okno dialogowe Nowy dokument. Zaznacz pozycję Plik Flash (ActionScript 3.0) i wciśnij przycisk OK. Zostanie otwarte nowe okno dokumentu.

    W tej części ćwiczenia przygotujesz warstwy, tak aby łatwiej było tworzyć rysunek.

  2. Z menu Plik/Importuj wybierz polecenie Importuj na stół montażowy. Pojawi się standardowe okno dialogowe.

  3. Przejdź do folderu fllekcja03 i odszukaj plik fl0304.tif. Jeżeli nie widzisz tego pliku, w polu Pliki typu okna dialogowego ustaw ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required