O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Importowanie plików Photoshopa

Oprócz importowania obrazów bitmapowych zapisanych w standardowych formatach, Flash oferuje rozszerzone możliwości importowania natywnych plików Photoshopa. Możesz importować dokumenty Photoshopa złożone z warstw (Flash w pełni obsługuje kompozycje warstw) i decydować, które z nich mają zostać zaimportowane oraz w jaki sposób mają być traktowane po umieszczeniu w dokumencie Flasha.

Importowanie pliku Photoshopa złożonego z warstw

Aby zobaczyć, jak to wszystko działa, zaimportujesz plik Photoshopa złożony z warstw.

  1. Upewnij się, że nadal otwarty jest plik fl0901_roboczy.fla. Z menu Plik/Importuj wybierz polecenie Importuj do biblioteki.

  2. W oknie dialogowym Importuj do biblioteki zaznacz plik fl0903.psd znajdujący ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required