O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kopiowanie plików z lekcjami

Na płycie DVD dołączonej do książki znajdują się pliki z materiałami wykorzystywanymi podczas wykonywania ćwiczeń z poszczególnych lekcji. Przed rozpoczęciem nauki należy je skopiować na dysk twardy. Można to zrobić jednorazowo, kopiując cały folder fllekcje, lub przed każdą lekcją kopiować odpowiedni podfolder.

Pliki właściwe dla danej lekcji będą wskazywane w tekście przez podanie ich nazw. Nie będziemy podawać ich położenia na dysku, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie zostaną umieszczone. Możemy jedynie sugerować umieszczenie ich w folderze Moje dokumenty (Windows) lub w głównym folderze dysku (Mac OS).

Kopiowanie plików z lekcjami na dysk twardy

  1. Do napędu DVD włóż płytę dołączoną do książki.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required