O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Linie prowadzące ruch

Ponieważ logo jest okrągłe, powinno się poruszać jak koło lub piłka. Logo wtacza się już na stół montażowy, ale co, jeśli chcesz, by skakało w pogoni za ludzikiem?

Najlepszym sposobem na animowanie obiektów wzdłuż ścieżek o określonym kształcie jest skorzystanie z linii prowadzących ruch.

Linia prowadząca ruch jest specjalnym typem warstwy, która pozwala na umieszczenie ścieżki określającej ruch animowanego obiektu. Automatyczna animacja ruchu domyślnie przemieszcza obiekty po prostych ścieżkach. Możesz to zmienić, tworząc za pomocą narzędzi rysowniczych własną ścieżkę i umieszczając ją na warstwie linii prowadzącej ruch.

Aby uzyskać efekt logo skaczącego za rysunkiem ludzika, musisz najpierw narysować krzywą w tym kształcie, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required