O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Ostatnie etapy animacji

W ostatnim ćwiczeniu ukończysz animowanie rysunku ludzika i dodasz trochę smaczku do animacji logo.

Rysunek ludzika wykona ostatni bieg, i to dosłownie, ponieważ wkrótce potem spotka się ze swoim przeznaczeniem. Logo pojawi się jeszcze raz i przy pojawianiu się napisów zmieni swój kolor. Animowanie kolorów jest dobrym sposobem na zwrócenie uwagi oglądających. Na samym końcu animacji zostanie wyświetlone hasło przewodnie firmy.

Kończenie animacji ludzika

  1. W 48. i 61. klatce na warstwie ludzik wstaw klatkę kluczową.

  2. Zaznacz pustą klatkę kluczową w 61. klatce i z panelu Biblioteka przeciągnij na stół montażowy instancję symbolu ludzik bieg 3.

  3. Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+S (Windows) lub Command+Option+S (Mac ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required