Ostatnie etapy animacji

W ostatnim ćwiczeniu ukończysz animowanie rysunku ludzika i dodasz trochę smaczku do animacji logo.

Rysunek ludzika wykona ostatni bieg, i to dosłownie, ponieważ wkrótce potem spotka się ze swoim przeznaczeniem. Logo pojawi się jeszcze raz i przy pojawianiu się napisów zmieni swój kolor. Animowanie kolorów jest dobrym sposobem na zwrócenie uwagi oglądających. Na samym końcu animacji zostanie wyświetlone hasło przewodnie firmy.

Kończenie animacji ludzika

  1. W 48. i 61. klatce na warstwie ludzik wstaw klatkę kluczową.

  2. Zaznacz pustą klatkę kluczową w 61. klatce i z panelu Biblioteka przeciągnij na stół montażowy instancję symbolu ludzik bieg 3.

  3. Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Alt+S (Windows) lub Command+Option+S (Mac ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.