O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podsumowanie

Język ActionScript oferuje prawie nieograniczone możliwości. W Rozdział 11 — zademonstrowany zostanie sposób stosowania skryptów ActionScript do przycisków w celu tworzenia kontrolek i elementów nawigacyjnych. Poznasz tam również kolejny mechanizm języka ActionScript — detektory zdarzeń, które określają zdarzenia związane z myszą lub klawiaturą, powodujące wyzwolenie akcji przypisanej do przycisku. Ponieważ przycisk może zostać na przykład kliknięty, zwolniony czy wciśnięty, detektory zdarzeń pomagają rozróżnić, kiedy ma być wykonana określona akcja. A może to być na przykład przejście do klatki na osi czasu, wstrzymanie odtwarzania lub otwarcie strony internetowej w przeglądarce. Inaczej niż w przypadku akcji bazujących na klatkach, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required