O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Praca z osadzanym wideo

Osadzanie wideo jest najprostszą metodą dodawania zawartości wideo do filmów. Ponieważ rozmiar pliku .swf gwałtownie rośnie, metoda ta polecana jest dla niewielkich klipów wideo bez ścieżki dźwiękowej. W tym ćwiczeniu zaimportujesz do przygotowanego dokumentu Flasha i osadzisz w nim krótki plik wideo. Do przygotowania przycisków sterujących osią czasu wykorzystasz również język ActionScript, by możliwe było uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie odtwarzania.

Importowanie za pomocą kreatora importowania wideo

Pierwszym etapem projektu jest przygotowanie dokumentu, skorzystanie z kreatora importowania wideo do osadzenia w nim wideo i zmiana jego wymiarów, by pasował do filmu. Zanim zaczniesz, przywróć domyślny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required