O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Praca z panelami

Po otwarciu dokumentu przypatrz się domyślnemu układowi przestrzeni roboczej. Z prawej strony ekranu znajdują się panele Kolor, Próbki i Biblioteka. Jest to podstawowy zestaw paneli otwierany na początku, jednak podczas pracy nad projektem będziesz musiał odszukać i otworzyć dodatkowe panele. Aby wykonać proste operacje, takie jak rozmieszczanie elementów na stole montażowym i przekształcanie grafiki, przed rozpoczęciem pracy będziesz musiał otworzyć i odpowiednio umieścić te panele.

image with no caption

W domyślnej przestrzeni roboczej widoczne są panele Kolor, Próbki i Biblioteka

Możesz dodać tyle paneli, ile potrzebujesz, poprzekładać je i połączyć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required