Praca z panelami

Po otwarciu dokumentu przypatrz się domyślnemu układowi przestrzeni roboczej. Z prawej strony ekranu znajdują się panele Kolor, Próbki i Biblioteka. Jest to podstawowy zestaw paneli otwierany na początku, jednak podczas pracy nad projektem będziesz musiał odszukać i otworzyć dodatkowe panele. Aby wykonać proste operacje, takie jak rozmieszczanie elementów na stole montażowym i przekształcanie grafiki, przed rozpoczęciem pracy będziesz musiał otworzyć i odpowiednio umieścić te panele.

image with no caption

W domyślnej przestrzeni roboczej widoczne są panele Kolor, Próbki i Biblioteka

Możesz dodać tyle paneli, ile potrzebujesz, poprzekładać je i połączyć ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.