O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Praca z symbolami przycisków

Przyciski są jednym z trzech typów symboli dostępnych we Flashu i, podobnie jak pozostałe symbole, są przechowywane w bibliotece i zarządzane z poziomu panelu Biblioteka. Przyciski są zaprojektowane w taki sposób, aby mogły reagować na akcje podejmowane przez użytkownika za pomocą myszy lub klawiatury. Podobnie jak w przypadku instancji symboli graficznych, każda instancja przycisku może mieć własne ustawienia przekształceń i kolorów.

Symbol przycisku ma odrębną oś czasu zawierającą na każdej warstwie cztery główne klatki — Up, Over, Down i Hit. Każda z nich odpowiada za wygląd przycisku w różnych stanach.

image with no caption

Oś czasu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required