O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przechodzenie do etykiet klatek

W rozbudowanych projektach stosowanie numerów klatek może być niewygodne. Alternatywnym rozwiązaniem jest korzystanie z etykiet klatek, dzięki którym można się odwoływać do dowolnych klatek kluczowych w sposób bardziej intuicyjny i wygodny. Zamiast za pomocą języka ActionScript wydawać polecenie „przejdź do klatki numer 1”, możesz powiedzieć „przejdź do klatki oznaczonej etykietą start”. W panelu Właściwości możesz przypisać etykietę do dowolnej klatki kluczowej.

Ze względu na to, że ActionScript używa etykiet klatek jako znaczników położenia, należy stosować się do poniższych zasad nadawania nazw.

  • Nazwy klatek nie mogą zawierać spacji (np. pierwsza klatka); zamiast spacji należy stosować znak podkreślenia (np. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required