O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przekształcanie grafiki

Tworzenie interesujących i realistycznych ilustracji często wymaga przekształcania i dopracowywania istniejących rysunków. Przekształcenia to zarówno prosta zmiana wysokości i szerokości rysunku, jak i skomplikowane pochylanie obiektu w przestrzeni trójwymiarowej. We Flashu przekształcenia można zastosować na wiele sposobów. W tej lekcji będziesz korzystać z narzędzia Przekształcenie swobodne, panelu Przekształć i grupy Przekształć w menu Modyfikuj.

Narzędzie Przekształcenie swobodne

Jeśli chcesz zmienić rozmiar obiektu lub go obrócić, najłatwiejszym i najbardziej intuicyjnym sposobem jest skorzystanie z narzędzia Przekształcenie swobodne. Ponieważ podczas pracy z nim posługujesz się myszką i cały czas obserwujesz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required