Przemieszczanie, rozszerzanie i odwracanie animacji

Po utworzeniu animacji możesz ją zmodyfikować poprzez rozszerzenie, przesunięcie, a nawet odwrócenie kolejności. Być może na końcu animacji znalazły się również dodatkowe klatki, które chciałbyś uprzątnąć. Wymienione wyżej techniki możesz przećwiczyć w opracowanym filmie.

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.