O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przywracanie domyślnej przestrzeni roboczej Flasha

Aby panele i całe środowisko edycyjne były spójne, na początku każdej lekcji powinieneś przywrócić domyślny układ przestrzeni roboczej. W tym celu z menu Okno/Przestrzeń robocza wybierz pozycję Domyślny.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required