O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rysowanie kształtów

Aby samodzielnie utworzyć rysunek samochodu, musisz zapoznać się z niektórymi narzędziami rysowniczymi. We Flashu CS3 Professional możesz skorzystać z pięciu narzędzi pozwalających tworzyć geometryczne kształty: Prostokąt, Owal, Prostokąt pierwotny, Owal pierwotny oraz Gwiazda-Wielokąt.

image with no caption

Dodatkowe narzędzia pozwalające tworzyć geometryczne kształty są ukryte pod przyciskiem narzędzia Prostokąt

W niniejszej lekcji za pomocą tych narzędzi utworzysz kilka geometrycznych kształtów.

  1. Z menu Plik wybierz polecenie Przeglądaj, aby przywołać okno programu Adobe Bridge. Jeżeli w oknie nie jest wyświetlana zawartość folderu fllekcja03 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required