O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rysowanie żaglówki

Do narysowania pozostałych fragmentów żaglówki wykorzystasz narzędzia Pióro i Linia.

 1. W menu Widok/Powiększenie zaznacz pozycję 200%. Wciśnij spację, a następnie przesuń obrazek, by dokładnie zobaczyć kadłub (dolną część żaglówki).

 2. Rysowanie rozpocznij od lewego górnego rogu kadłuba; kliknij, aby dodać pierwszy węzeł.

 3. Wciśnij klawisz Shift, umieść wskaźnik myszy nad prawym górnym rogiem kadłuba i kliknij. Dwa węzły zostaną połączone prostą.

  image with no caption

  Kliknij narzędziem Pióro, aby rozpocząć ścieżkę

  image with no caption

  Wciśnij klawisz Shift i kliknij w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required