O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rzut oka na oś czasu

Podstawowym obszarem pracy we Flashu jest panel Oś czasu, który składa się z dwóch głównych części: warstw i klatek. Dzięki warstwom możesz segregować grafikę, tekst i symbole, tak by były traktowane niezależnie, co pozwala na zachowanie kontroli nad poszczególnymi elementami projektu. Klatki (zwykłe i kluczowe) umożliwiają decydowanie, kiedy i jak długo na scenie filmu wyświetlane są grafiki oraz animacje. Aby dobrze przyjrzeć się osi czasu, najlepiej utworzyć nowy projekt.

  1. Z menu Plik wybierz polecenie Nowy i w oknie dialogowym Nowy dokument przejdź na zakładkę Szablony. Znajdziesz tu bogaty zestaw szablonów, które możesz dostosować do własnych potrzeb.

    Nowy projekt możesz utworzyć na podstawie wbudowanych szablonów Flasha ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required