O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Skróty klawiaturowe

Personalizowanie przestrzeni roboczej ułatwia pracę we Flashu, natomiast skróty klawiaturowe znacznie ją przyspieszają. Dostępne jest okno, w którym możesz przejrzeć wszystkie skróty klawiaturowe. Pozwala ono nie tylko na odszukanie skrótów, ale także na dodawanie, usuwanie i ponowne przyporządkowanie skrótów klawiaturowych w jednym miejscu. Dzięki temu możesz w pełni dopasować do własnych potrzeb funkcje i polecenia dostępne we Flashu CS3 Professional.

image with no caption

Otwórz okno Skróty klawiaturowe, korzystając z menu Edycja

image with no caption

W oknie dialogowym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required