O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. W jaki sposób możesz dodać lub zmodyfikować skróty klawiaturowe ułatwiające pracę?

  2. W jaki sposób możesz powiększyć lub pomniejszyć czułość funkcji przyciągania do linii pomocniczych?

  3. W jaki sposób określa się to, czy na potrzeby polecenia Cofnij z menu Edycja Flash zapisuje historię cofania na poziomie obiektu, czy dokumentu?

Odpowiedzi

  1. W menu Edycja (Windows) lub Flash (Mac OS) kliknij pozycję Preferencje i na liście poleceń wybierz to, do którego chcesz utworzyć skrót klawiaturowy.

  2. Tolerancję (czułość) przyciągania możesz zmienić, wybierając z menu Widok/Przyciąganie polecenie Edytuj przyciąganie. Aby pojawiły się ustawienia tolerancji, kliknij przycisk Zaawansowane.

  3. W oknie dialogowym Preferencje przejdź ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required