O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Sprawdzian

Pytania

  1. W jakich elementach można umieszczać operacje języka ActionScript?

  2. Jaka operacja służy do przejścia do określonej klatki i zatrzymania odtwarzania?

  3. Jakiego polecenia z menu należy użyć, by zobaczyć podgląd działania operacji zastosowanych w filmie?

Odpowiedzi

  1. W języku ActionScript 3.0 skrypty mogą być umieszczane w klatkach kluczowych na osi czasu lub w zewnętrznych plikach.

    W języku ActionScript 2.0 skrypty mogą być dodatkowo umieszczane w instancjach przycisków i klipów filmowych.

  2. Operacja gotoAndStop().

  3. Polecenia Testuj film z menu Sterowanie.

[7] W polskiej wersji Flasha nazwa tego pola została błędnie przetłumaczona jako Tekst, podczas gdy powinno być Typprzyp. tłum.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required