O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie automatycznych animacji kształtu

Jedną z podstawowych funkcji, na których skupisz się w tej lekcji, są automatyczne animacje kształtu. Tego typu animacje pozwalają na wykonanie przejścia (morfingu) między dwoma kształtami zupełnie ze sobą niepowiązanymi, takimi jak na przykład gwiazda i koło. Przejście może również dotyczyć koloru i różnic w położeniu poszczególnych kształtów. Inaczej niż w przypadku automatycznych animacji ruchu, które wymagają dwóch identycznych instancji symbolu, animacje kształtu wykorzystują do wprowadzania zmian w obrysie i wyglądzie pierwszego elementu prostą grafikę lub obiekty rysunkowe. Dwa typy automatycznych animacji, czyli kształtu i ruchu, mają cechę wspólną — pozwalają na tworzenie ruchu i zmian wymiarów, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required