Tworzenie automatycznych animacji kształtu

Jedną z podstawowych funkcji, na których skupisz się w tej lekcji, są automatyczne animacje kształtu. Tego typu animacje pozwalają na wykonanie przejścia (morfingu) między dwoma kształtami zupełnie ze sobą niepowiązanymi, takimi jak na przykład gwiazda i koło. Przejście może również dotyczyć koloru i różnic w położeniu poszczególnych kształtów. Inaczej niż w przypadku automatycznych animacji ruchu, które wymagają dwóch identycznych instancji symbolu, animacje kształtu wykorzystują do wprowadzania zmian w obrysie i wyglądzie pierwszego elementu prostą grafikę lub obiekty rysunkowe. Dwa typy automatycznych animacji, czyli kształtu i ruchu, mają cechę wspólną — pozwalają na tworzenie ruchu i zmian wymiarów, ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.