O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie grafiki na bazie zaimportowanego obrazu

W tym ćwiczeniu w dokumencie umieścisz obraz, który będzie pełnił rolę wzorca przy odrysowywaniu kształtu.

  1. Z menu Plik wybierz polecenie Przeglądaj, aby uruchomić program Adobe Bridge. W zakładce Foldery znajdującej się w lewej górnej części okna programu przejdź do folderu fllekcja03 umieszczonego na dysku twardym i dwukrotnie kliknij plik fl0304_gotowe.fla. We Flashu zostanie otwarty dokument zawierający rysunek żaglówki.

  2. Możesz pozostawić ten plik otwarty, tak aby służył jako wzorzec, albo zamknąć go poleceniem Zamknij z menu Plik.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required