O'Reilly logo

Flash CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Fred Gerantabee

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie klipów filmowych

Podobnie jak w przypadku symboli graficznych i przycisków, symbole klipów filmowych można utworzyć za pomocą polecenia Nowy symbol z menu Wstaw lub przekonwertować istniejącą grafikę lub animację umieszczoną na stole montażowym za pomocą polecenia Konwertuj na symbol z menu Modyfikuj. W następnych ćwiczeniach będziesz miał okazję wielokrotnie przećwiczyć to w praktyce.

Kładzenie fundamentów — pierwszy klip filmowy

Pracę nad animacją samolotu rozpoczniesz od przygotowania śmigła.

  1. Z menu Plik wybierz polecenie Otwórz i przejdź do folderu fllekcja13. Zaznacz plik fl1301.fla i wciśnij przycisk Otwórz.

  2. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisz jako w polu Nazwa pliku wpisz fl1301_roboczy.fla ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required