Tworzenie klipów filmowych

Podobnie jak w przypadku symboli graficznych i przycisków, symbole klipów filmowych można utworzyć za pomocą polecenia Nowy symbol z menu Wstaw lub przekonwertować istniejącą grafikę lub animację umieszczoną na stole montażowym za pomocą polecenia Konwertuj na symbol z menu Modyfikuj. W następnych ćwiczeniach będziesz miał okazję wielokrotnie przećwiczyć to w praktyce.

Kładzenie fundamentów — pierwszy klip filmowy

Pracę nad animacją samolotu rozpoczniesz od przygotowania śmigła.

  1. Z menu Plik wybierz polecenie Otwórz i przejdź do folderu fllekcja13. Zaznacz plik fl1301.fla i wciśnij przycisk Otwórz.

  2. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisz jako w polu Nazwa pliku wpisz fl1301_roboczy.fla ...

Get Flash CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.