O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek B. Flash CS3 — menu

Książka Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik zawiera wiele szczegółowych opisów, wyjaśnień i przykładów. Ten dodatek stanowi zestawienie, wraz ze skróconymi opisami, wszystkich poleceń w każdym z menu.

Plik (File)

Polecenia z menu Plik (File) dotyczą dokumentu Flasha jako całości. Menu służy do wydawania najważniejszych poleceń, takich jak utworzenie nowego projektu, otwarcie wcześniej utworzonego pliku oraz zamknięcie Flasha po zakończeniu pracy.

Nowy (New)

Windows: Ctrl+N

Mac OS: +N

Polecenie Nowy (New) otwiera okno dialogowe Nowy dokument (New Document), w którym możesz utworzyć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required