O'Reilly logo

Flash CS3/CS3 PL Professional. Nieoficjalny podręcznik by E.A. Vander Veer, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Tworzenie elementów interaktywnych

Rozdział 9. był wprowadzeniem do świata operacji i zachowań, które pozwalają oglądającym wchodzić w interakcje z Twoją animacją poprzez naciskanie przycisków, przeciąganie obrazów, wpisywanie tekstu itp. W tym rozdziale zobaczysz przykłady popularnych operacji i zachowań, które będziesz mógł zaadaptować na potrzeby własnego projektu. Możesz traktować je jak receptury; dowiesz się, jak dodawać dynamiczny tekst do animacji w czasie wykonywania, jak pobierać informacje wpisywane w polu tekstowym przez oglądających, jak tworzyć efekty rollover oraz jak dodawać operacje do przycisków oraz komponentów i wiele innych.

Uwaga!

Więcej przykładów operacji znajdziesz w Rozdział 9. i Rozdział 10.

Tekst ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required