O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Wycofywanie i modyfikowanie zatwierdzonych zmian

W Rozdział 3. omawialiśmy dołączanie modyfikacji drzewa roboczego do zmiany oczekującej na zatwierdzenie. W tym rozdziale zajmiemy się poprawianiem albo wycofywaniem zmian już zatwierdzonych.

W scentralizowanych systemach kontroli wersji zmiana zatwierdzona i opublikowana to jedno i to samo — w momencie zatwierdzenia zmiany do współdzielonego repozytorium inni użytkownicy repozytorium mogą zobaczyć zmianę i zacząć z niej korzystać. W takim układzie wycofanie zmiany staje się problematyczne, bo jak wycofać zatwierdzoną zmianę, która już została uwzględniona i scalona z lokalnymi kopiami roboczymi przez wielu użytkowników?

W systemie Git problem ten w ogóle nie występuje, ponieważ zatwierdzanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required