O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Wyrażenia adresujące

Do obiektów Gita można odwoływać się na najróżniejsze sposoby. Przede wszystkim dotyczy to obiektów zmian, rozpatrywanych indywidualnie i w zbiorach, wyłuskiwanych z grafu zmian i wyszukiwanych według kryteriów. Więcej szczegółów o omawianych w tym rozdziale konwencjach nazewniczych można znaleźć w dokumentacji gitrevisions(7).

Dobrą weryfikacją zrozumienia nazewnictwa Gita jest polecenie git rev-parse, które przyjmuje nazwę w najróżniejszych prezentowanych poniżej formatach i tłumaczy ją na identyfikator obiektu, co pozwala się upewnić, że podana nazwa faktycznie dotyczy tego, czego się spodziewamy. W przypadku nazw reprezentujących zbiory zmian zbiór objęty daną nazwą można wypisać za pomocą polecenia git rev-list ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required