O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Przeglądanie historii zmian

Najważniejszym poleceniem do przeglądania historii zmian w repozytorium jest git log. Dokumentacja dla tego polecenia (git-log(1)) ma jakieś 30 stron i bynajmniej nie zamierzam jej tu powtarzać w każdym szczególe. Zajmiemy się jednak najważniejszymi trybami działania tego polecenia oraz jego wybranymi, najczęściej używanymi opcjami i technikami stosowania.

Format polecenia

Format polecenia do przeglądania historii zmian prezentuje się następująco:

$ git log [opcje] [zmiany] [[--] ścieżka ...]

Parametr zmiany określa zmiany, które powinny być uwzględnione, według składni wyrażeń adresujących opisywanych w podrozdziale „Adresowanie zbiorów zmian”. Na przykład:

git log

Domyślną wartością parametru zmiany jest HEAD ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required