O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Modyfikowanie historii zmian

W tym rozdziale omawiane będą rozmaite techniki modyfikacji historii repozytorium. Wcześniej poznaliśmy już proste przypadki takich operacji, dotyczące korekt pojedynczych zmian. Pora na większą skalę — przenoszenie gałęzi, scalanie i rozdzielanie repozytoriów, systematyczną modyfikację całej historii repozytorium itp.

Warto przypomnieć wcześniejsze ostrzeżenia — co do zasady opisywane tu techniki nie nadają się do stosowania w odniesieniu do historii, która została już udostępniona innym! Wszelkie ingerencje w historię zablokują możliwość stosowania mechanizmu wciągania i wypychania zmian z i do pozostałych kopii repozytoriów, a przywrócenie tej możliwości może okazać się bardzo skomplikowane. Omawiane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required