O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Różne

W tym rozdziale omawiane będą wybrane polecenia Gita i inne zagadnienia, których nie udało się ująć w tematyce poprzednich rozdziałów.

git cherry-pick

Polecenie git cherry-pick pozwala na zaaplikowanie zestawu modyfikacji ze wskazanej zmiany w postaci nowej zmiany w bieżącej gałęzi z zachowaniem nazwiska autora i opisu z pierwotnej zmiany (tzw. wyłuskanie zmiany). Co do zasady, tego trybu nanoszenia zmian należałoby unikać, przechodząc na model scalania zmian z jednej gałęzi do innych gałęzi, ale nie zawsze jest to możliwe, a tym bardziej praktyczne. Dowolnie ustalona organizacja gałęzi i dyscypliny scalania będzie faworyzować taki, a nie inny przepływ zmian, ale niekiedy ów przepływ okaże się niewystarczający. Może się na przykład ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required