Git: Leksykon kieszonkowy

Wstęp

Czym jest Git?

Git to narzędzie do śledzenia zmian wprowadzanych z upływem czasu do zestawu plików. Zadanie to określa się już tradycyjnie mianem „kontroli wersji” (ang. version control). Narzędzie to najczęściej stosują programiści koordynujący zespołową pracę nad kodem źródłowym oprogramowania. W takim zastosowaniu Git wyróżnia się zdecydowanie, ale zasadniczo można go wykorzystywać do śledzenia i koordynowania zmian w dowolnych rodzajach plików. Kiedy mamy do czynienia z korpusem plików, których liczba i zawartość ulegają zmianom w czasie, mówimy o „projekcie” nadającym się do koordynacji zmian za pomocą Gita. Git pozwala na:

  • analizowanie stanu projektu we wcześniejszych ...

Get Git. Leksykon kieszonkowy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.