Git: Leksykon kieszonkowy

Wstęp

Czym jest Git?

Git to narzędzie do śledzenia zmian wprowadzanych z upływem czasu do zestawu plików. Zadanie to określa się już tradycyjnie mianem „kontroli wersji” (ang. version control). Narzędzie to najczęściej stosują programiści koordynujący zespołową pracę nad kodem źródłowym oprogramowania. W takim zastosowaniu Git wyróżnia się zdecydowanie, ale zasadniczo można go wykorzystywać do śledzenia i koordynowania zmian w dowolnych rodzajach plików. Kiedy mamy do czynienia z korpusem plików, których liczba i zawartość ulegają zmianom w czasie, mówimy o „projekcie” nadającym się do koordynacji zmian za pomocą Gita. Git pozwala na:

  • analizowanie stanu projektu we wcześniejszych momentach,

  • obrazowanie różnic pomiędzy różnymi ...

Get Git. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.