Zastępniki typowych alergenów

Załóżmy, że dowiedziałeś się, iż jeden z Twoich gości ma uczulenie na pewien składnik ulubionej rodzinnej potrawy. Co robić?

W tej części znajdziesz propozycje kilku zastępników, których można użyć w przypadku najbardziej typowych alergii. Przygotowano je w oparciu o informacje dostępne na stronie Kristi Winkel, Eating with Food Allergies (http://www.eatingwithfoodallergies.com). Odwiedź stronę Kristi, jeśli jesteś zainteresowany dodatkowymi sugestiami i przepisami przygotowanymi specjalnie dla osób z alergią.

Na poniższej liście znajdziesz wiele typowych składników spożywczych i potraw, których należy unikać. Pamiętaj jednak, że to nie zwalnia Cię z obowiązku sprawdzenia tych informacji w rozmowie ze swoimi gośćmi. ...

Get Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.