Spulchnianie biologiczne

Biologiczne środki spulchniające — na ogół mówi się tu o drożdżach, ale także bakteriach w zakwasie dla chleba rosnącego na bazie soli — to z pewnością najstarsza znana metoda napowietrzania produktów żywnościowych. Zapewne prehistoryczny piekarz musiał w jakiś sposób odkryć, że mąka z wodą pozostawiona w misie zacznie samoczynnie fermentować pod wpływem drożdży obecnych w otoczeniu.

Drożdże

Drożdże są jednokomórkowymi grzybami rozkładającymi cukier i inne związki węgla, co powoduje uwolnienie dwutlenku węgla, etanolu i innych związków, odpowiedzialnych za saturację napojów, poziom alkoholu w napojach wyskokowych oraz unikalny smak i zapach piwa oraz chleba. Nawet produkcja czekolady wymaga obecności drożdży — ziarna kakaowca ...

Get Gotowanie dla Geeków. Nauka stosowana, niezłe sztuczki i wyżerka now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.